In control of Alcohol & Drugs

drinks

Gezamenlijke aanpak alcohol en drugsproblematiek onder jongeren op Texel

Texel is een unieke leefomgeving voor jongeren met leuke kanten die we vooral moeten koesteren. Maar er zijn ook risicovolle kanten, waarbij met name te denken valt aan het gebruik van alcohol en drugs. Uit het E-MOVO onderzoek van de GGD (2014 gepresenteerd) blijkt dat dat gebruik op Texel sinds 2009 wel is gedaald, maar het is nog steeds boven het gemiddelde van Noord Holland.

Vandaar dat de gemeente sinds enkele jaren met veel inzet probeert hierin een kanteling te veroorzaken. Op een integrale manier wordt geprobeerd om alcohol- en drugsgebruik te matigen. In dit werkdocument wordt inzichtelijk gemaakt wat alle betrokken partijen op Texel doen. Er is op Texel een gedeelde visie en enthousiasme om samen met ouders en jongeren resultaat te boeken.

Meer informatie over het regionale project 'in control of alcohol en drugs' is te vinden op de website www.incontrolofalcohol.nlwww.facebook.com/InControlOf of via Twitter: @incontrolofalc. Lees alles over de ontwikkelingen van het project In Control Alcohol & Drugs in de nieuwsbrief.

Adviesrapport: vrijetijd besteding jongen met oog op verhoging van de alcoholleeftijd

Adviesbureau Revice heeft in opdracht van de Gemeente Texel een adviesrapport opgesteld waarin antwoord wordt gegeven op de vraag: Hoe gaan zestien- en zeventien jarigen hun vrijetijdsbesteding invullen, ook gezien de invloed van de verhoging van de alcoholleeftijd en welke rol kan Young4Ever vervullen? Download hier het volledig advies

Overige activiteiten op Texel:

 • L!M!TS is een vrijwilligersproject, voor en door jongeren en ouders van Texel. Op evenementen, party’s , onderwijs en in het uitgaansleven geven wij objectief en 'open-minded' voorlichting over veilig(er) gebruik van alcohol en andere drugs. Belangrijkste kernpunten van L!M!TS zijn: Eigen verantwoordelijkheid en het verminderen van risico's door verspreiding van kennis. Lees meer informatie over L!M!TS.
 • "Negen Maanden Niet" is een gratis online cursus voor zwangere vrouwen die alcohol gebruiken, ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) en de Universiteit Maastricht. Door Negen Maanden Niet leer je meer over de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Ook krijg je advies als je zelfstandig jouw alcoholgebruik wil minderen of stoppen.
 • Op de website www.hoepakjijdataan.nl staan opvoedtips, verhalen en oefeningen over alcohol, roken, seks, voeding, blowen en veiligheid. Opgroeiende kinderen krijgen te maken met allerlei verleidingen. Ook zijn ze hun eigen wensen en grenzen in de liefde aan het ontdekken. Als ouder kun je jouw kind helpen om weerbaar te worden en goed om te gaan met deze verleidingen.
 • Online cursus ‘praten met uw kind’. Leer tips om met je kind over moeilijke onderwerpen te praten en ruzies op te lossen. Meer weten? Doe dan deze gratis cursus. In 6 lessen via het internet, zie je in korte films hoe de familie Peters en hun buurvrouw het aanpakken. Zo leer je hoe je over roken, alcohol drinken en blowen kunt praten met je kind.
 • Download hier de ouderfolder: Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen
 • Het Trimbos-instituut heeft een gedragscode gemaakt voor ouders en keeteigenaren. Hierin staat een voorbeeld van de regels, een noodplan bij calamiteiten én belangrijke telefoonnummers, die zichtbaar in de keet opgehangen kunnen worden. Daarnaast moeten keten een ledenlijst bijhouden om zicht te hebben op de vaste leden.
 • Bij het CJG zijn diverse boeken te leen, zoals "Pubers en Uitgaan. De kicks, de risico's en de uitdagingen voor opvoeders (Ninette van Hasselt,  2014) en "Het enige echte eerlijke puberopvoedboek (Marina van der Wal en Jan Dijkgraaf, 2012). Daarnaast zijn er bij de bibliotheek allerlei boeken te leen, zoals "De bovenkamer van de puber", "Praten met je puber", "Alles went, ook een adolescent", "Puberbrein binnenstebuiten".
 • Barvrijwilligers van verenigingen en vakantiepersoneel van horecabedrijven kunnen op de website van NOC*NCF een Instructie Verantwoord Alcohol schenken-certificaat halen.
 • Op de websites van de kernpartners van CJG Texel wordt informatie gegeven over alcohol en drugs aan ouders, professionals en jongeren: GGDde BrijderYoung 4 EverCJG Texel en de website van en voor jongeren GoodtoKnowTexel. Daarnaast vindt er periodiek, dus ongeveer eens in de zes weken, afstemming plaats wie wat doet met betrekking tot preventieve- en repressieve activiteiten op Texel. Dit overleg sluit, net als het overleg over de afstemming wie wat doet met betrekking tot de handhaving van de drank- en horecawet en het casusoverleg, aan bij de cyclus van CJG bijeenkomsten.
 • Op 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Naast de landelijke overheidscampagne informeert de gemeente Texel alle lokale betrokkenen over deze beleidswijziging. Zo zijn er voor de informatiebijeenkomst ‘alcohol geen 16 maar 18’ op 12 november 2013 vierhonderdzestig uitnodiging verstuurd aan alle ouders van kinderen vanaf de derde klas van de OSG. Het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren heeft alleen kans van slagen als iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. En ouders hebben hierin een grote rol. Willen we als maatschappij alcoholgebruik bij jongeren succesvol aanpakken, dan moeten we samenwerken. Vandaar dat diverse partijen binnen CJG Texel, waaronder de Brijder, GGD, OSG, politie, Young 4 Ever, gemeente en Horeca Nederland afdeling Texel met ouders hierover in gesprek zijn gegaan. De Brijder, School Maatschappelijk werk, Horeca Nederland en Young 4 Ever hebben een workshop gegeven.
 • Er wordt momenteel binnen het preventieoverleg alcohol en drugsgebruik op Texel gewerkt aan het preventie- en handhavingsplan Alcohol (PenH-plan) wat vastgesteld dient te worden in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het regionaal opgestelde model en de kadernotitie aanpak jeugd, Alcohol en Drugs 2012-2015. Vanuit het EMOVO-onderzoek beschikken we over lokale cijfers en ook voor de handhaving nemen we de lokale nalevingscijfers. Deze doelstellingen worden opgenomen in het PenH-plan.
 • De looptijd van het PenH-plan voor Texel zal zijn 2014 - 2016. In 2016 zal een er opnieuw een PenH-plan worden vastgesteld door de raad, maar dan gezamenlijk met de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid.
 • Tijdens het Periodiek Horecaoverleg op 18 maart 2014 hebben de partners ingestemd met het protocol om te komen tot een collectieve horecaontzegging op Texel. In maart 2013 is het convenant 'Veilig uitgaan op Texel' afgesloten met de partners Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Texel; het Openbaar Ministerie en de politie. Eén van de maatregelen uit het convenant is het ontwikkelen en invoeren van een collectief ontzeggingenbeleid voor overlastgevend uitgaanspubliek. Het doel van een collectieve horecaontzegging is het bevorderen van een veilig uitgaansklimaat door het consequent en gezamenlijk optreden van horeca, politie, gemeente en Openbaar Ministerie tegen normoverschrijdend gedrag. 
 • Er is geen overgangsregeling voor jongeren van 16 en 17 jaar die voor 1 januari 2014 wel alcohol mochten gebruiken, maar daarna niet meer. Deze jongeren hebben een persoonlijke brief van de burgemeester gekregen, waarin de nieuwe regels uitgelegd werden over bezit, gebruik en verkoop van alcohol vanaf 1 januari 2014. De leeftijdsgrens voor tabak is daar ook kort in aangestipt.
 • Horecabedrijven, slijterijen, sportkantines en dorpshuizen zijn eind 2013 door de gemeente op de hoogte gesteld over de nieuwe leeftijdsgrenzen voor alcohol. Daarnaast verspreidt Centraal Bureau Levensmiddelenhandel aan de supermarkten de materialen ( deursticker, poster). Het NOC*NSF informeert haar achterban via een brief en attendeert op de speciale sticker en andere materialen die voor sportverenigingen ontwikkeld zijn en Koninklijke Horeca Nederland informeert de bij haar aangesloten leden.
 • Er is twee keer per jaar overleg tussen de gemeente en Horeca Nederland afdeling Texel. Samen met de branche wordt besproken wat de laatste ontwikkelingen zijn, waar men tegenaan loopt en welke verbeterpunten er mogelijk zijn.
 • De naleving van de leeftijdsgrenzen door de verstrekkers van alcoholhoudende drank is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Met name de horeca en supermarkten hebben duidelijke maatregelen getroffen om te voorkomen dat jongeren beneden de leeftijdsgrens alcohol krijgen. Er is een betere toegangscontrole en er wordt meer gewerkt met armbandjes voor de verschillende leeftijden. Er zijn in 2013 daardoor geen boetes uitgedeeld aan verstrekkers van alcoholhoudende dranken. Wel zijn er waarschuwingen uitgedeeld waar verbeterpunten zijn te behalen. Gemeente Texel verwacht dat door de wijziging naar één leeftijdsgrens voor alle alcoholhoudende dranken, de controle voor de verstrekkers eenvoudiger wordt.
 • Op de landelijke website www.naar18jaar.nl met informatie voor professionals over de verhoging van de leeftijdsgrens, is het campagnemateriaal van de gemeente Texel als voorbeeld opgenomen, zodat ook andere gemeenten dit kunnen gebruiken. klik hier.
 • Tot voor kort organiseerde zo’n 60% van de Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs schoolfeesten waarbij alcohol werd geschonken (STAP, 2013). Ook op werkweken was alcoholgebruik door leerlingen en docenten dikwijls toegestaan. Na de invoering op 1 januari jl. van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcoholverkoop en alcoholbezit (behalve in de privé setting) is alcohol taboe op schoolfeesten. Ook kiezen veel scholen er voor geen alcohol meer toe te staan tijdens buitenschoolse studiereizen of werkweken. In ‘Het is nu 18+’ worden directie, scholen en ouders van alle VO scholen bijgeschoold over ‘de Alcoholvrije school’ in de praktijk. Hiervoor zijn allerlei hulpmiddelen ontwikkeld, zoals  een instructiefilm, speciale alcohol- en hersenen-app (te downloaden als ‘Het is nu 18’) en de Facebookpagina ‘Het is nu 18’. De digitale actiekrant ‘Het is nu 18+’ is op te vragen via info@stap.nl.
 • Er worden frisfeesten georganiseerd, zoals met Ouwe Sunder in Time Out, de lekkerfris-feesten in de Toekomst of in Question Plaza in samenwerking met Y4E.

Hulp nodig of vragen?